Grund­schu­le an der Feldmochin­ger Stra­ße
Feld­mochin­ger Str. 251
80995 Mün­chen

Tel.: 089/150 011 970
Fax: 089/150 011 97 28
E-mail: gs-feldmochinger-str-251@muenchen.de

Schul­lei­tung:
Anne­ma­rie Lam­mich-Emscher­mann, Rek­to­rin
Sabi­ne Lau­er, Kon­rek­to­rin

Sekre­ta­ri­at:
Hei­ke Salz­sie­der, Ver­wal­tungs­an­ge­stell­te
Mon­tag – Don­ners­tag, 7.4511.30 Uhr